Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

ja-sowa
6620 99e3 500
Reposted fromdippi dippi viazembata zembata

February 23 2020

ja-sowa
9865 3a61 500
Reposted fromkarahippie karahippie

February 09 2020

ja-sowa

The color gently fading from the roses in my hands, now they're turning into ash

January 30 2020

0329 71b1 500

drydockshop:

DECORATING WITH PLANTS | Sunset Books ©1980

Reposted fromKatbot Katbot viaverronique verronique
ja-sowa
1768 9f68 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaverronique verronique
ja-sowa
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverronique verronique
ja-sowa
7230 e04b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaverronique verronique

January 26 2020

ja-sowa
5075 5a6f 500
Reposted fromverronique verronique viadmnkam dmnkam
ja-sowa
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viadmnkam dmnkam
1453 e585 500
Reposted fromdmnkam dmnkam
1014 ec24 500
Reposted fromdmnkam dmnkam
0465 3485
Reposted fromdmnkam dmnkam

January 21 2020

ja-sowa
Reposted frombluuu bluuu vianokturnal nokturnal
ja-sowa
Wiara czyni cuda lecz tylko walka daje efekty.
— Stefan Żeromski
Reposted fromdotkliwie dotkliwie vianokturnal nokturnal
6028 ed7c
Reposted fromdmnkam dmnkam vianokturnal nokturnal
ja-sowa
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie vianokturnal nokturnal
ja-sowa
0486 14bf 500
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal
ja-sowa
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianokturnal nokturnal
ja-sowa
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl