Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

ja-sowa
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive

August 03 2017

ja-sowa
7349 5bef
ja-sowa
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viahelenburns helenburns
ja-sowa
2856 763b
Reposted fromretro-lover retro-lover viahelenburns helenburns
0393 6297
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahelenburns helenburns
ja-sowa
9680 986d
Reposted fromgingillo gingillo viahelenburns helenburns

July 30 2017

6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

July 25 2017

ja-sowa
Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaawakened awakened
ja-sowa
Moje serce chce żyć gdy słyszy Twój śmiech.
Reposted fromawakened awakened

July 20 2017

ja-sowa
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
ja-sowa
ja-sowa
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viausmiechprosze usmiechprosze
ja-sowa
4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viausmiechprosze usmiechprosze
ja-sowa
9598 30f0
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viausmiechprosze usmiechprosze
ja-sowa
7326 b8fa 500

July 17 2017

ja-sowa
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
ja-sowa
2823 643f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacudoku cudoku
ja-sowa
- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku
ja-sowa
5636 7a1c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl