Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

ja-sowa
9198 1e00 500
Reposted fromtfu tfu viayourhabit yourhabit
ja-sowa
0785 b98e 500

February 11 2018

ja-sowa
2240 3924
Reposted fromkarahippie karahippie viasuchamessss suchamessss
ja-sowa
nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viasuchamessss suchamessss
6073 fedd

lihliann:

more here

Reposted fromkattrina kattrina viasuchamessss suchamessss
ja-sowa
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viamajcia majcia

February 08 2018

ja-sowa
2400 4c7a
Reposted fromonlyman onlyman

February 07 2018

ja-sowa
3373 8f44
ja-sowa
1430 6da5
Reposted fromnyaako nyaako viadouxsouvenirs douxsouvenirs
ja-sowa
9169 e149 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadouxsouvenirs douxsouvenirs
ja-sowa
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viadouxsouvenirs douxsouvenirs

January 18 2018

5134 e216
ja-sowa
Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsucie komuś humoru jest dla niektórych najłatwiejszą drogą poprawy własnego. A takimi ludźmi nie warto się przejmować.
— Cztery Wieki Później
ja-sowa
8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
ja-sowa
ja-sowa
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaprettylitlleliar prettylitlleliar
ja-sowa

January 13 2018

ja-sowa
ja-sowa
7905 ddb2
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
ja-sowa
2077 baef 500
Reposted fromqb qb vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl