Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

ja-sowa
8340 3fe3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via28mm 28mm

May 07 2017

ja-sowa
5999 01d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ja-sowa
9042 1f8e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
ja-sowa
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viayouaresonaive youaresonaive

May 04 2017

ja-sowa

April 29 2017

ja-sowa
4335 b451
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viawiks wiks
ja-sowa
Reposted fromkrzysk krzysk viawiks wiks

April 21 2017

ja-sowa
6756 1334
Reposted fromaniczorka aniczorka viamoai moai
ja-sowa
6324 0e71
Reposted fromcalifornia-love california-love viamoai moai

April 18 2017

ja-sowa
4138 f640 500
Reposted frommoai moai
ja-sowa
2026 c27f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamoai moai
ja-sowa
4074 3893
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamoai moai
ja-sowa
6284 a90d
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai

April 17 2017

6964 04fe 500

sihlvers:

s i h l v e r s

Reposted fromtosiaa tosiaa viacynamon cynamon
ja-sowa

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viacynamon cynamon

April 16 2017

0936 b6fc 500
Reposted fromerial erial viapannakies pannakies
ja-sowa
8126 6d2d 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viacandycamilla candycamilla
ja-sowa
3259 2837
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacandycamilla candycamilla

April 08 2017

ja-sowa

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaxannabelle xannabelle
ja-sowa
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl