Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2019

ja-sowa
Ból jest nieunikniony. Cierpienie jest wyborem.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viaszydera szydera
ja-sowa
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viaszydera szydera

September 14 2019

ja-sowa
6770 ed88 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter
ja-sowa

September 11 2019

ja-sowa
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viamalinowowa malinowowa
ja-sowa
1176 70f2
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamalinowowa malinowowa
ja-sowa
2135 f1aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamalinowowa malinowowa
ja-sowa

August 20 2019

ja-sowa

August 11 2019

ja-sowa
1306 3674
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeasorela peasorela

August 07 2019

ja-sowa
4950 7078
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoirchocotte noirchocotte
ja-sowa
9652 83b6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianoirchocotte noirchocotte

July 29 2019

ja-sowa
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

July 28 2019

ja-sowa
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
ja-sowa
1616 54e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed

July 27 2019

ja-sowa
ja-sowa
6036 8d71
Reposted fromcalifornia-love california-love viamarfmarf marfmarf
ja-sowa
1533 0848
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamarfmarf marfmarf

July 22 2019

4644 a853
Reposted fromtwice twice viaFuckyoubitch Fuckyoubitch

July 21 2019

ja-sowa
1789 332e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl